Ondersteuning en langdurige zorg

(Wlz-zorg, Wmo-zorg, voormalig AWBZ-zorg overgeheveld naar de Zvw)

 

Inleiding

In 2015 verandert er veel in de zorg. De AWBZ-zorg is opgenomen in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Zorgverzekeringswet, de Jeugdwet en de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz).
Voor asielzoekers blijft deze zorg vanuit de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) vergoed worden. Dit geldt voor de zorg voor zowel kinderen, jeugd als volwassenen.
Net als in vorige jaren, worden ook Huishoudelijke Hulp en Maatschappelijk Werk vanuit de RZA vergoed.

Lees hier meer over de hervorming van de langdurige zorg en Jeugdhulp

Voor alle zorg die valt onder ondersteuning en langdurige zorg moet u een indicatie aanvragen bij SCIOPENG. Dit is het indicatieadviesbureau voor de RZA, dat een onafhankelijk advies uitbrengt.


Wat valt er onder ondersteuning en langdurige zorg

Onderstaand vindt u een opsomming van alle vormen van ondersteuning en langdurige zorg die vallen onder de aanspraken van de RZA.

·         Begeleiding individueel of groep (dagbesteding)

·         Behandeling

·         Beschermd Wonen (GGZ-C)

·         Huishoudelijke Hulp

·         Kortdurend Verblijf

·         Langdurige GGZ (GGZ-B)

·         Palliatief Terminale Zorg

·         Persoonlijke Verzorging

·         Verpleging

·         Verblijf

 

Aanvragen ondersteuning en langdurige zorg

U kunt zelf of met behulp van de (GCA-)huisarts, een hulpverlener of een andere contactpersoon een aanvraag voor ondersteuning of langdurige zorg doen bij SCIOPENG. SCIOPENG is het indicatieadviesbureau voor de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). SCIOPENG onderzoekt of u ondersteuning of langdurige zorg echt nodig heeft, welke soort zorg u nodig heeft, hoeveel zorg dit is en voor welke periode. Alleen voor thuiszorg bij DOT-medicatie in verband met TBC kunt u de aanvraag rechtstreeks bij Menzis COA Administratie (MCA) indienen. U heeft hiervoor een indicatie en verwijzing nodig van een medisch specialist of GGD-arts.

U kunt de zorg alleen in natura ontvangen. U kunt uw zorg dus niet inkopen via een Persoonsgebonden Budget (PGB).

Aanvraagformulier

Voor het aanvragen van de zorg moet u het aanvraagformulier 'Ondersteuning, Langdurige zorg en Jeugdhulp' invullen. Dit formulier kunt u digitaal invullen. Omwille van de ondertekening moet u het formulier wel printen en vervolgens opsturen (bij voorkeur gescand per e-mail).

 

Herindicatie aanvragen

Er zijn verschillende redenen om een herindicatie aan te vragen: er is een verandering in uw situatie, waardoor uw huidige indicatie niet meer juist is, of uw indicatie loopt af en u heeft een verlenging nodig.

Een indicatieadvies geldt voor een vastgestelde periode. Vraag een herindicatie op tijd aan. Doe dit het liefst 6 weken voordat uw indicatie verloopt. U blijft dan verzekerd van zorg als dat nodig is. U kunt hiervoor het aanvraagformulier 'Ondersteuning, Langdurige zorg en Jeugdhulp' gebruiken.

 

Wat wil SCIOPENG weten

SCIOPENG heeft voor de indicatiestelling informatie nodig over uw situatie, klachten en beperkingen. SCIOPENG vraagt u of uw zorgverlener daarom om informatie. Daarnaast kan SCIOPENG advies inwinnen bij bijvoorbeeld uw (huis)arts.

Indicatie

Aan de hand van het onderzoek stelt SCIOPENG een indicatieadvies op. In het indicatieadvies staat op welke zorg u aanspraak kunt maken, hoeveel zorg dit is en hoe lang u hierop aanspraak kunt maken.  Menzis COA Administratie geeft aan de hand van dit indicatieadvies een machtiging af.

De zorgaanbieder die de zorg gaat uitvoeren ontvangt het indicatieadvies en de machtiging binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag.


Contactgegevens SCIOPENG

 

SCIOPENG

t.a.v. indicatieaanvraag RZA

Postbus 2132

7420 AC Deventer

F: 0570 - 60 53 40

M: rza@sciopeng.nl

Let op:

Als u bij SCIOPENG een indicatie voor Ondersteuning of Langdurige zorg aanvraagt, dan is het belangrijk dat uw aanvraag compleet is. Zij kunnen uw aanvraag dan snel afhandelen. Indien de aanvraag niet volledig is ingevuld of niet is ondertekend door u of de gemachtigde, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen. De aanvraag wordt dan retour gestuurd met het verzoek de aanvullende informatie aan te leveren. De afhandeling van uw aanvraag loopt hierdoor vertraging op.

 

 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.