HLZ en Jeugdzorg

 

Hervorming langdurige zorg

Uitgangspunten 2015 WLZ, WMO en Jeugdzorg

Jeugdhulp (incl. Jeugd GGZ)

 

 

Hervorming langdurige zorg

Zoals bekend zijn de AWBZ en de Jeugdzorg gedecentraliseerd. De AWBZ is verdwenen per 1 januari 2015. Daarvoor in de plaats is de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) gekomen. Deze nieuwe wet vergoedt de zwaarste, langdurige zorg. Andere vormen van ondersteuning die nu nog onder de AWBZ vallen, regelt de gemeente. Net als alle zorg die nodig is voor de jeugd.

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar COA onderdeel van is, heeft besloten om voor asielzoekers de decentralisatie van de AWBZ vanaf 1 januari niet te volgen, maar deze voorlopig onderdeel te laten uitmaken van de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA). Ook de voorheen provinciaal gefinancierde jeugdzorg  wordt grotendeels opgenomen in de RZA en uitgevoerd door MCA. Er wordt dan door MCA Jeugdhulp ingekocht op individuele basis na machtiging. Hieronder kunt u lezen hoe de Wlz, de Wmo en de Jeugdhulp voor asielzoekers vanaf 2015 wordt ingevuld.

U kunt hier een overzicht downloaden van alle zorgvormen die vanuit de AWBZ zijn overgeheveld naar de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw en vanaf 2015 (blijven) vallen onder de aanspraken van de RZA. Tevens kunt u hier een overzicht downloaden van alle Jeugdhulp die voor asielzoekers beschikbaar is en wie hiervoor verantwoordelijk is. In de overzichten wordt ook vermeld waar deze zorgvorm voor regulier verzekerden in 2015 onder valt.

Uitgangspunten 2015 MCA bij Wlz, Wmo en Jeugdzorg


De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt gevolgd volgens de landelijke richtlijnen

De zorginzet blijft op machtiging zoals dit tot nu toe gebeurde voor een AWBZ zorgvraag. Er is een indicatieadvies benodigd, waarbij de CIZ richtlijnen gehanteerd worden.

Nieuwe Wmo taken overgeheveld vanuit AWBZ

De overige taken vanuit de AWBZ die overgeheveld worden naar de gemeente (Wmo 2015) zoals Begeleiding, Beschermd Wonen en Kortdurend Verblijf voor volwassenen blijven ook vallen onder de aanspraken van de RZA. Ook deze zorg blijft op machtiging en is een indicatieadvies voor nodig.

Nieuwe taken Zorgverzekeringswet (Zvw) overgeheveld vanuit de AWBZ

Wijkverpleging (verpleging en verzorging)

Binnen gemeenten krijgen wijkverpleegkundigen een rol bij het bepalen welke zorg nodig is. Voor de asielzoekerscentra worden voorlopig geen wijkverpleegkundigen ingezet. Dit houdt in dat verpleging en verzorging ingezet blijft worden op basis van een indicatieadvies en machtiging. Hiervoor is gekozen omdat er voor de doelgroep asielzoekers specifieke kennis nodig is in verband met bijvoorbeeld hun culturele achtergrond, woonomstandigheden etc.

Dit geldt ook voor Palliatief terminale zorg en Intensieve kindzorg.

Behandeling Zintuiglijk Gehandicapten

Dit blijft vergoed worden vanuit de RZA, waarbij er geen verandering is in werkwijze. Dat wil zeggen dat er een indicatieadvies en een machtiging nodig is.

Langdurige GGZ (GGZ-B)

Dit blijft vergoed worden vanuit de RZA, waarbij er geen verandering is in werkwijze. Dat wil zeggen, bij een zorgvraag GGZ na 365 dagen, is een indicatieadvies en een machtiging nodig.

Jeugdhulp (incl. Jeugd GGZ)

De meeste vormen van Jeugdhulp vallen onder de aanspraken van de RZA.

Echter voor advies bij, of een melding van, (een vermoeden van) kindermishandeling kunt u terecht bij het advies- en meldpunt Veilig Thuis van de gemeente waarbinnen de asielzoeker verblijft. Ook in geval van een crisissituatie betreffende een jeugdige asielzoeker, kunt u bij het meldpunt van de gemeente terecht.

Vanuit bovenstaande meldpunten kan worden verwezen naar jeugdzorginstellingen waar binnen de betreffende gemeente gebruik van wordt gemaakt, met vermelding dat zij hiervoor (bij spoed ook achteraf) een aanvraag kunnen indienen bij MCA . Net als bij de meeste andere vormen van Jeugdhulp die onderdeel uitmaken van de RZA is een indicatieadvies en een machtiging nodig.

U kunt hier een overzicht downloaden van alle Jeugdhulp die voor asielzoekers beschikbaar is en wie hiervoor verantwoordelijk is.

Onder het hoofdstuk zorgsoorten kunt u meer lezen over de WMO en langdurige zorg en de Jeugdhulp.

 


 

 

Over MCA

Menzis COA
Administratie
(MCA) is als
opdrachtnemer namens Menzis verantwoordelijk voor de gehele organisatie van beschikbare, toegankelijke en kwalitatief goede zorg aan asielzoekers zoals bepaald in de Regeling Zorg Asielzoekers.

Lees meer »

 

Regeling Zorg Asielzoekers

Wilt u weten wat er vergoed wordt voor asielzoekers? Download hier de RZA voor 2017.  

 

Direct contact

Hulp of advies nodig?
U kunt op verschillende
manieren contact met
ons opnemen.

Lees meer »

 

Gezondheidscentrum Asielzoekers (GC A) 

GC A is voor asielzoekers het eerste aanspreekpunt voor medische zorg.  
U kunt hen bereiken via: 
088 - 112 2 112: GC A Praktijklijn
(Voor 'zittend ziekenvervoer'
kies voor optie 3).
Website: www.gcasielzoekers.nl

 

Nieuwsbrief

Klik hier om op de hoogte blijven over de zorg voor asielzoekers.